Nieuws

Veelgestelde vragen arbeidsvoorwaarden 2021-2023

Defensie heeft een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) en bijbehorende antwoorden over het Arbeidsvoorwaardenresultaat opgesteld. Deze lijst is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni. De lijst is te raadplegen via intranet, maar omdat niet iedereen altijd toegang heeft tot het Defensie intranet, is ook een pdf beschikbaar.

Aan de inhoud van de lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor wie wel toegang heeft tot intranet, klik op deze link.

Wat betekent het cao-akkoord voor jou? Bekijk hier de uitgewerkte voorbeelden

Op 31 mei hebben Defensie en de bonden een resultaat bereikt over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. En dat is niet zomaar een verbetering; aan de defensiemedewerkers wordt in meerdere opzichten een geweldig mooi pakket aan afspraken voorgelegd.

 

Maar wat betekent dat nou precies voor jou?

 

Om dat goed in beeld te brengen, presenteren de bonden en Defensie hier de uitgewerkte voorbeelden die de effecten van het cao-akkoord helder in kaart brengen.

Cao-editie Trivizier/XRcise online

Defensie en de bonden zijn tot een resultaat over een nieuw cao-pakket gekomen. 

 

In een speciale, gecombineerde editie van de Trivizier & XRcise kun je de volledige tekst van het bereikte resultaat lezen. Daarnaast geven wij, zoals gebruikelijk, op de verschillende onderdelen een (korte) toelichting. Ook lees je in deze special edition meer over het referendum en de voorlichtingen, én tref je alle bijlagen aan (zoals de nieuwe Salaristabel Militairen en de Salaristabel Burgers). 

 

Klik HIER om de cao-editie te lezen. 

 

En vergeet niet: van 10 juni tot en met 4 juli kun je in het referendum stemmen over het resultaat. Spreek je uit en laat jouw stem niet verloren gaan!

HIER lees je alles over het referendum. 

Toelichting op het cao-resultaat Defensie

Op 31 mei hebben de staatssecretaris van Defensie en de vakbonds-onderhandelaars een resultaat bereikt over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel. Niet zomaar een verbetering; aan de defensiemedewerkers wordt een in meerdere opzichten geweldig mooi pakket aan afspraken voorgelegd. De VBM en BBTV zijn zeer tevreden en willen dat zichtbaar maken door met een positief advies de achterbanraadpleging te starten.

 

De afspraken die in de concepttekst staan zijn in meerdere opzichten bijzonder.

 

De onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over diverse onderwerpen. Wij willen er hier enige highlighten:

 

-Het (concept-)arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een looptijd van 3 jaar. Start 1 januari 2021 –  sluit dus naadloos aan bij het aflopen van het vorige akkoord – en eindigt 31 december 2023.

 

-De lonen van het defensiepersoneel stijgen in drie stappen. De eerste stijging vindt (met terugwerkende kracht naar) 1 januari 2021 plaats en bedraagt 1,7%. De tweede stijging vindt plaats op 1 januari 2022. Deze stijging bedraagt 2,95%. De derde stijging vindt plaats op 1 januari 2023 en bedraagt 3,65%. Bij deze laatste stijging is er sprake van een bijzonderheid. Op 1 januari 2023 wordt ook de aanpassing aan het huidige bezoldigingsstelsel ingevoerd. Deze invoering heeft als zodanig een positief effect. Dat wordt versterkt door de procentuele verhoging van 3,65% daar overheen te laten lopen.

 

-Naast de structurele verhogingen is er een historisch hoge eenmalige uitkering afgesproken van 1750 euro.

 

-Beide veranderingen werken op de gebruikelijke wijze door naar diverse groepen post-actieve defensiemedewerkers, waarvan de UGM-ers het grootste deel vormen.

 

Bezoldigingsstelsel

Op 1 januari 2023 wordt het bestaande bezoldigingsstelsel van militairen vervangen door een nieuw stelsel. Daarmee wordt invulling gegeven aan de intentie en latere afspraken in eerdere arbeidsvoorwaarden-akkoorden.

 

Het onder woorden brengen van wat de exacte effecten van de introductie van de nieuwe salaristabel zal zijn, is erg ingewikkeld. Al was het maar omdat deze effecten niet voor alle groepen hetzelfde zijn. Er zijn verschillen tussen militairen van verschillende krijgsmachtdelen, tussen militairen van verschillende rangen, en zelfs tussen militairen van dezelfde rang.

 

Er zijn echter wel duidelijke lijnen te schetsen.

 

In de eerste plaats wordt er voortaan een onderscheid gemaakt tussen militairen in initiële opleiding en militairen op functie. Voor militairen op functie wordt de minimale bezoldiging in de nieuwe tabel 14 euro per uur oftewel 2310 euro per maand. Zoals hiervoor al opgemerkt gaat daar de loonsverhoging op 1 januari 2023 nog overheen.

 

In de tweede plaats zijn de tabellen zo vorm gegeven dat militairen in de laagste rangen een groter financieel voordeel gaan ontvangen dan militairen in hogere rangen.

 

In de derde plaats is er voortaan geen verschil in bezoldiging meer tussen militairen van verschillende krijgsmachtdelen, die op een vergelijkbaar zware functie werken.

 

In de vierde plaats wordt het aantal stappen, periodieken teruggebracht. Per rang is de hoogste trede maximaal trede 11. Er is voortaan geen max-max sprong meer.

 

In de vijfde plaats blijven militairen in beginsel elk jaar een salarissprong maken op een klikmoment, dat bepaald wordt door het moment van overgang van de opleidingstabel naar de salaristabel.

 

Voor nieuw instromende militairen, die tijdelijk als soldaat, matroos, korporaal en sergeant dienen, betekent de introductie van de nieuwe salaristabellen dat zij over hun dienperiode er zo’n 10% op vooruitgaan. Dat geldt ook voor de vergelijkbare groep officieren. Militairen die langer in dienst blijven, nemen deze verbetering mee in de rest van hun carrière.

 

Burgermedewerkers van Defensie ontvangen uiteraard de hiervoor genoemde loonontwikkeling. Voor vele burgermedewerker van defensie komt daar nog een extra verbetering bij. Ook voor burgermedewerkers gaat de ondergrens van 14 euro gelden als zij 22 jaar zijn. Zittende medewerkers in de schalen 3 tot en met 7 krijgen 1 periodiek extra. Verder wordt aan die schalen 1 periodiek toegevoegd, waardoor ook de medewerker die al op zijn/haar maximum zit een extra stap kan maken.

 

Militairen die op dit moment al in dienst zijn worden bij de introductie van de nieuwe salaristabel van de bestaande tabel naar de nieuwe overgebracht. Dat gebeurt op een wijze die invulling geeft aan de in het verleden gemaakte afspraak dat niemand er op achteruit mag gaan. Zij die daarvoor bevreesd waren of zijn, moet dit comfort geven. De toekomst ziet er echter feitelijk veel beter uit. Als de nieuwe bezoldigingstabel door de aangebrachte veranderingen een verbetering bevat ten opzichte van de huidige bedragen, dan geldt die uiteraard ook voor degene die wordt overgebracht.

 

Uit het vorig jaar door de defensiemedewerkers verworpen “maximaal haalbare pakket” zijn meerdere onderwerpen gehaald die – aangepast – in het voorliggende resultaat terugkeren.

 

Twee onderwerpen willen we graag extra toelichten:

 

-In het “maximaal haalbare pakket” zat een aanpassing van de tegemoetkoming voor woon- werkverkeer. De systematiek – werken met forfaitaire bedragen en pro rato - keren terug. Thans wordt de tegemoetkoming echter bij gebruik van eigen vervoer naar 19 cent gebracht. Ongeacht of er sprake is van een niet of moeilijk met openbaar vervoer bereikbare locatie of niet. Thans wordt er een tegemoetkoming geïntroduceerd voor de medewerkers die naast een weekendreis ook een midweekreis maakt. Thans wordt de eigen bijdrage voor medewerkers die de NS-businesskaart alleen voor zakelijk reizen gebruiken, afgeschaft.

 

-Medewerkers die thuiswerken krijgen recht op een thuiswerkvergoeding en een (aangepaste) internetvergoeding.

 

In het “maximaal haalbare pakket” was een paragraaf gewijd aan een uitwerking voor defensiemedewerkers van de afspraken in het pensioenakkoord over duurzame inzetbaarheid.

Mede op basis van kritische signalen die er in de loop van de tijd kwamen uit de groep ‘medewerker met een FLO-functie’ zijn in het resultaat meer concrete maatregelen opgenomen, die tegemoet moeten komen aan die kritiek. Zo krijgen zij het recht om langer door te werken (op eigen functie) en wordt de als rigide ervaren bijverdienregel versoepeld.

 

In het resultaat zitten niet alleen afspraken die betrekking hebben op wat zou kunnen worden omschreven als harde arbeidsvoorwaarden. In het pakket zitten ook afspraken die slaan op een bredere vernieuwingsagenda en organisatieverandering.

 

Het onderhandelaarsresultaat

Hierboven hebben we geprobeerd om een korte samenvatting te geven van de belangrijkste afspraken in het resultaat. Als je het complete onderhandelaarsresultaat wil nalezen dan kan dat op de VBM-website (onderaan de pagina; daar vind je tevens alle bijlagen). Je zult dan ook gelijk zien dat elke poging tot samenvatten gebaseerd is op keuzes en dat details onderbelicht blijven.Toch raden wij je aan de komende tijd de moeite te nemen om de teksten door te nemen.

 

Digitale Trivizier en stemcode

Zoals gebruikelijk zullen de leden van de VBM en BBTV op het huisadres een brief ontvangen met een stemcode, die zij kunnen gebruiken om hun opvatting over het resultaat kenbaar te maken. In de week van 8 juni 2022 zal er ook een digitale Trivizier worden uitgebracht, waarin wij het resultaat in het algemeen en de onderdelen van het resultaat in het bijzonder verder zullen toelichten.

 

 

 

 

Voorlopig resultaat arbeidsvoorwaarden Defensie

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben vandaag een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5 procent over 3 jaar en een eenmalige uitkering van 1.750,- euro voor alle defensiemedewerkers. Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20 procent op vooruit kunnen gaan. De bonden zullen het resultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban.  

 

Een belangrijk punt is de modernisering van het oude loongebouw van Defensie. Bij overgang naar de nieuwe salaristabel ontvangen militairen de hogere salarisbedragen die bij de nieuwe tabel horen. De invoering van een nieuwe militaire salaristabel zorgt ervoor dat militairen sneller meer salaris verdienen. Dit leidt over de gehele loopbaan tot een hoger salaris. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk perspectief, waarin langer bij Defensie blijven veel beter wordt beloond.

 

Niet alleen het perspectief wordt beter, ook de basis wordt steviger. Het basisloon binnen Defensie voor burgers boven de 21 jaar en militairen op functie gaat straks 14 euro per uur of meer bedragen. Hiermee is Defensie in staat om beter te concurreren op de arbeidsmarkt. Voor burgers komt daar een extra salarisverhoging bij voor alle medewerkers tot en met schaal 7.

 

Naast salarisverhoging zijn, om recht te doen aan operationele inspanningen, de oefentoelage en de uitzendtoelage met terugwerkende kracht verhoogd. Daarnaast is de tegemoetkoming woon-werkverkeer aanzienlijk verbeterd, en is er een thuiswerkvergoeding ingevoerd. De sociale partners hebben daarnaast afspraken gemaakt over het verbeteren van de werk-privé balans en nieuwe aanstellings- en contractvormen. Ook krijgen nieuwe plaatsingen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar. Dit maakt Defensie een veel aantrekkelijkere werkgever. 

 

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat is blij met het resultaat: “Het sluiten van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord heeft topprioriteit, de minister en ik zijn dan ook blij met het resultaat dat we nu hebben bereikt. We zetten hiermee een stevige stap voorwaarts, voor de huidige en toekomstige medewerkers.” Ook de voorzitters van de bonden reageren positief. “Met dit resultaat kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dit resultaat gaat zorgen voor behoud van mensen voor de organisatie en draagt bij aan het vergroten van de operationele gereedheid van de krijgsmacht”, aldus Rob Pulles (GOV-MHB). Jean Debie (VBM): “Ik ben blij dat wij een fatsoenlijke loonsverhoging hebben afgesproken. Daarnaast is het loongebouw voor militairen en burgers met name in de lagere rangen en schalen verbeterd, wat voor velen essentieel is.” Volgens Sven Schuitema (MARVER/AFMP/FNV Overheid) ligt er een mooi resultaat. “Er is hard aan gewerkt. Het is nu aan de leden om dit resultaat te beoordelen. Ze hebben lang genoeg moeten wachten, maar ik denk dat dit resultaat het wachten waard was.” Jan Kropf (ACOM) spreekt van respect voor het personeel: “Uit dit totaalpakket blijkt respect en waardering voor het personeel van Defensie. De basis is op orde en er wordt een betere vergoeding gegeven in het geval van operationele inzet.”

 

De bonden laten Defensie op 7 juli weten of hun leden met de afspraken kunnen instemmen, waarna een definitief akkoord eventueel kan worden ondertekend.  

 

 

SOD gepland op 31 mei

De arbeidsvoorwaardengesprekken tussen bonden en Defensie zijn nog in volle gang. Onderhandelaars hebben afgesproken om op 31 mei een formeel Sectoroverleg Defensie (SOD) te plannen waarin de bonden en de staatssecretaris van Defensie aan tafel zitten. 

De komende weken tot aan het SOD op 31 mei zoeken bonden en defensie samen naar een uitvoerbare invulling voor de resterende onderhandelingspunten. Partijen zullen u zo spoedig mogelijk na afronding van het SOD informeren over de uitkomst. 

De agenda van het komende SOD kunt u hier vinden.

Hetzelfde werk, maar een ander salaris. Hoe kan dat?

Regelmatig krijgen we vragen van militairen over de hoogte van hun salaris. Ze komen er bijvoorbeeld achter dat een collega, die hetzelfde werk doet, meer verdient. We hebben het dan natuurlijk niet over een hogere reiskostenvergoeding, maar echt een hoger, vast salaris. Hoe kan dat?


Dat komt doordat de collega een ander salarisnummer heeft. Het salaris van elke militair wordt bepaald door zijn/haar rang (of stand) en salarisnummer. Je kunt de salaristabellen bekijken op onze website www.bbtv.nl. Hoe hoger het salarisnummer, hoe hoger je salaris. Maar hoe kan het nou dat een collega die hetzelfde werk doet, een ander salarisnummer heeft dan jij?


Dat heeft waarschijnlijk te maken met leeftijd, óf met ervaring/opleiding. Hoe dit werkt, staat beschreven in het ‘Inkomstenbesluit militairen’. Daarin staat:
De ‘commandant operationeel commando’ kent de militair bij aanstelling een salarisnummer (…) toe op basis van kennis en ervaring van de militair. Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend.


Ben je 19 of jonger, dan begin je in principe met salarisnummer 0. Dus stel, jij bent een soldaat 1e klas van 20 jaar. Je kwam 2 jaar geleden als 18-jarige in dienst zonder ervaring. Dus kreeg je toen salarisnummer 0. Dat betekent dat je nu, 2 jaar later, salarisnummer 2 krijgt. Goed voor € 1725,39 bruto.


Je collega is 24 jaar. Hij kwam als 22-jarige in dienst en kreeg daarom salarisnummer 3. Nu, 2 jaar later, zit hij op salarisnummer 5 en krijgt hij dus € 2016,93 bruto. Dat scheelt dus € 291,54 bruto per maand.


Opleiding en ervaring
Een andere reden om bij aanstelling al een hoger salarisnummer te krijgen, is je opleiding/ervaring op het moment van jouw aanstelling. Dat kan werkervaring ergens anders zijn, of binnen Defensie, of een vooropleiding zoals de VeVa. De commandant van het OPCO beslist hierover.


Bij de landmacht zijn hier aanvullende richtlijnen voor. Die richtlijnen zeggen onder andere:
• Heb je als soldaat of korporaal een ROC/VeVa-vooropleiding met de uitstroomrichting Grondoptreden (GROP), WEB niveau 3, dan wordt het salarisnummer bij aanstelling met één vermeerderd.
• Heb je relevante werkervaring buiten Defensie, dan kan je een hoger salarisnummer krijgen, voor zover je die ervaring hebt opgedaan in de leeftijd van 24 jaar en ouder.


Simpel gezegd krijg je voor één jaar relevante ervaring 1 ‘klik’ erbij. Je moet die ervaring kunnen aantonen door het overleggen van jaaropgaven en/of salarisspecificaties. Een verklaring van een werkgever alleen is dus niet genoeg!


Ook een militair bedrijfsarts, militair huisarts en tandarts krijgen bij aanstelling een hoger salarisnummer.
In de richtlijn van de luchtmacht staat bijvoorbeeld dat als je bij aanstelling wordt bestemd voor een korporaalsfunctie en ten minste een mbo-2 diploma hebt, het salarisnummer bij aanstelling wordt verhoogd met 1 klik. Ook als je de VeVa hebt gedaan wordt een extra salarisnummer toegekend.


Wanneer je wordt bestemd voor een onderofficiersfunctie, dan wordt het salarisnummer bij aanstelling met 1 vermeerderd als je al een mbo-3 diploma hebt. Voor mbo-4 krijg je 2 klikken meer.
Als je bestemd wordt voor een officiersfunctie, geldt een verhoging met 3 (hbo-bachelordiploma), 4 (wo-bachelordiploma) of 5 (wo-master) klikken.


De luchtmacht waardeert de ervaring van herintreders met extra klikken. Alleen werkervaring vanaf 24 jaar geldt, en het moeten ten minste 12 maanden aaneengesloten zijn. Voor het 1e jaar krijg je 1 klik en daarna voor elke 3 jaar 1 klik.


Ook bepaalde specialisten krijgen bij aanstelling een hoger salarisnummer, afhankelijk van hun functiegebied. Het salarisnummer bij aanstelling kan ook worden verhoogd als er schaarste is binnen een categorie personeel.

 

De KLu hanteert hiervoor een lijst met zogenoemde ‘knelpuntfunctiegebieden’.
Bij de KMar geldt voor wat betreft werkervaring hetzelfde als bij de KL. Een verschil is dat bij de KMar ervaring als opsporingsambtenaar bij een politiekorps ook meetelt als ‘militaire’ ervaring.

 

Bij de KMar krijg je eigenlijk alleen een extra salarisnummer vanwege opleiding, als het gaat om een opleiding waar specifiek behoefte aan is (hbo/wo).

 

Van de KM zijn geen richtlijnen bekend.


Klikmaand
Je salarisnummer wordt in principe jaarlijks met één klik verhoogd. Dat gebeurt in de klikmaand. Welke maand dat is, vind je op je salarisstrook (linksboven, vlak onder ‘rang/schaal’). Je ziet daar ook je salarisnummer. Je zou dus denken dat als je op 0 begint, je na 7 jaar altijd salarisnummer 7 hebt. Maar toch is dat niet altijd zo. Het hoofd defensieonderdeel kan jou namelijk een hoger salarisnummer toekennen, als hij vindt dat jij daarvoor in aanmerking komt. Ook als je als korporaal van de KL of KLu wordt bevorderd tot korporaal eerste klas, wordt dat met één verhoogd.


Het hoofd defensieonderdeel kan jouw ‘klik’ ook achterwege laten. Dat zal alleen gebeuren als jij niet naar behoren functioneert.


Kun je bezwaar maken tegen je salarisnummer?
Soms. In principe kun je bezwaar maken tegen je loonstrook, ALS er in vergelijking met de vorige loonstrook iets is veranderd OF als je een betaling verwacht (bijvoorbeeld oefentoelage) die je niet op de loonstrook terugziet. Dan kun je (binnen zes weken) bezwaar maken.


Maar als jij het niet eens bent met het salarisnummer, omdat je achteraf erachter bent gekomen dat je bij je aanstelling een te laag salarisnummer hebt gekregen, dan maak je nu niet veel kans meer.


Jouw rang en salarisnummer stonden namelijk al vermeld op het aanstellingsbesluit. Dus je had tegen je aanstellingsbesluit bezwaar moeten maken. Dat had je bovendien moeten doen binnen 6 weken. Als je niet binnen 6 weken na de datum van een besluit in bezwaar gaat, komt een besluit ‘in rechte vast te staan’. Dan is het definitief.


Het heeft dus waarschijnlijk niet zoveel zin om daarna nog bezwaar te maken tegen je loonstrook, omdat je het niet eens bent met het eerste salarisnummer. Maar je kunt altijd jouw specifieke geval voorleggen aan onze juridische afdeling. Misschien is er in jouw geval nog wel iets aan te doen.


Rekest indienen
Als je bijvoorbeeld toch vindt dat je een hoger salarisnummer moet hebben, bijvoorbeeld omdat dit jou tijdens een aanname-gesprek beloofd is, dan kun je een rekest indienen. De BBTV kan je hierbij helpen. Merk je dat je geen verhoging hebt gekregen in je ‘klikmaand’, dan moet je wel (binnen 6 weken) bezwaar maken.


De belangrijkste les voor elke nieuwe lichting is dus: let bij je aanstellingsbesluit goed op of jij het salaris krijgt waar je recht op hebt! En maak dan meteen (binnen 6 weken) bezwaar als je het er niet mee eens bent. Ben je hier te laat mee, maar denk je toch kans te maken op een hoger salarisnummer, neem dan contact op met de Helpdesk van de BBTV.

 

 

 

Winnaars QR-puzzel XRcise

In de jubileumeditie van tijdschrift XRcise (nummer 140, februari 2022) was een QR-codepuzzel opgenomen om te vieren dat het blad dit jaar 25 jaar bestaat.

Deze puzzelactie is nu officieel gesloten en uit alle inzendingen hebben wij 4 prijswinnaars getrokken, te weten:

 

  • M. Nijhuis uit Almelo

  • R. de Weert uit Rotterdam

  • K. Raaphorst uit Dordrecht

  • B. Vogelaar uit Almere

Wij feliciteren alle winnaars!

 

 

 

Het opleidingsbudget: de meest gestelde vragen

De krijgsmacht biedt volop mogelijkheden om een opleiding of cursus te volgen die jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Militairen vanaf FPS Fase 2 bouwen namelijk een persoonlijk opleidingsbudget op dat aardig kan oplopen. In het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) is vastgelegd wat er allemaal wel én niet mogelijk is. In het woud van info zochten wij voor je uit wat de meest gestelde vragen over het opleidingsbudget zijn. Hieronder tref je het overzicht.

 

Wanneer heb ik recht op het persoonlijk opleidingsbudget?

Elke militair in FPS Fase 2 bouwt gedurende de diensttijd een opleidingsbudget op dat hij/zij kan inzetten voor het volgen van een opleiding naar keuze. De militair in FPS fase 3 die FPS fase 2 niet heeft doorlopen, krijgt de maximale opleidingsaanspraak van € 7.200. Het budget wordt nog eens aangevuld met vastgestelde bedragen aan de hand van het uitzendverleden van de militair.

 

Wanneer kan ik gebruikmaken van mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Je bespreekt je studiewensen met de zogenoemde employabilitybegeleider (de nieuwe benaming voor loopbaanbegeleider) en dient daarna de aanvraag in.

 

Hoe vraag ik een opleiding aan?

De aanvraag kan via Selfservice - Opleiding en Kwalificeren - Opleidingsplan. Je moet dan kiezen voor de opleidingsreden ‘Persoonlijk opleidingsbudget’. Als je een opleiding uit het Persoonlijk opleidingsbudget wilt aanvragen die niet voorkomt in de opleidingstabel, kun je ook cursuscode 051213 (Persoonlijk Opleidingsbudget) gebruiken.

 

Hoe kan ik aanspraak maken op mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Samen met de employabilitybegeleider ga je kijken welke mogelijkheden er zijn. De begeleider heeft inzicht in de hoogte van het budget en kan je adviseren over studietrajecten. Daarnaast overleg je ook met je commandant over de studie-aanvraag, de locatie, te declareren kosten en wanneer de opleiding plaatsvindt.

 

Waar kan ik vinden hoeveel budget ik heb opgebouwd?

Zowel het individueel opgebouwde budget als de opgenomen bedragen zijn zichtbaar in de Selfservice-Opleiding en in het Kwalificeren-Opleidingsplan.

 

Ik ben nu mbo-opgeleid en wil graag een hbo-opleiding gaan volgen; kan dat?

Ja, dat kan. De employabilitybegeleider zal met je bespreken of deze opleiding gericht is op jouw loopbaanmogelijkheden binnen of buiten Defensie. Op basis van zijn kennis van opleidingen en de arbeidsmarkt zal de begeleider je adviseren over hoe het opleidingsverzoek ingediend kan worden.

 

Als ik een opleiding ga volgen, kan ik dan alle kosten declareren?

De kosten van de opleiding vallen onder dit budget. Naast de kosten van de opleiding zelf (zoals inschrijvings-, college- en examengelden), komen studieboeken en leermiddelen in aanmerking die de onderwijsinstelling verplicht stelt. Ondersteunende duurzame goederen zoals een duik- of motorpak, sportabonnementen of de kosten voor een aanvraag rijbewijs die tijdens en na de opleiding een hoge waarde houden voor privégebruik, komen niet voor vergoeding in aanmerking. De onderwijsinstelling stelt tijdens de opleiding dit soort goederen veelal ter beschikking of verhuurt deze. Let op! Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Als ik al gestudeerd heb, mag ik dan ook nog gebruikmaken van mijn persoonlijk opleidingsbudget?

Ja, jouw budget voor opleiding staat los van reeds gevolgde opleidingen.

 

Hoeveel budget is er voor mij beschikbaar?

Hoe hoog jouw budget is, kun je in Peoplesoft opzoeken. De vuistregel: vanaf het moment van overstap van Fase 1 naar Fase 2 ga je een aanspraak opbouwen. Dat begint bij € 1.200 en kan oplopen tot € 7.200. Militairen in Fase 3 die nooit Fase 2 hebben doorlopen, hebben recht op dat laatste bedrag. Daarbovenop kun je een bedrag opbouwen dat afhankelijk is van je uitzendverleden (van € 600 tot maximaal € 2.400 extra). Je kunt dus maximaal € 9.600 opbouwen.

 

Ik ben nu FPS 2- of FPS 3-militair en neem op korte termijn ontslag. Mag ik dan na ontslag nog steeds gebruik maken van mijn opleidingsbudget?

Nee, je dient een opleiding aangevraagd en de kosten gedeclareerd te hebben van je budget vóórdat je met ontslag gaat als militair. Na het ontslag als militair is het namelijk niet meer mogelijk om kosten te declareren uit je opleidingsbudget.

 

Moet ik het opleidingsbudget terugbetalen als ik mijn opleiding niet afmaak?

In het AMAR is een uitgebreid artikel (16e) opgenomen waarin wordt aangegeven wanneer terugbetalingsverplichtingen van kracht zijn. Die zijn er namelijk in een aantal gevallen. Als het bijvoorbeeld ‘aan jou te verwijten is’ dat je uit de opleiding wordt gezet, dien je de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Maar bijvoorbeeld ook als je uit de dienst wordt ontslagen. En zo zijn er nog wat bepalingen. Het is dus belangrijk om vóór je aan een opleiding begint, alle voorwaarden goed te bespreken met jouw employabilitybegeleider. Daarmee voorkom je nare verrassingen achteraf.

 

Zoals je kunt lezen, is er binnen het persoonlijk opleidingsbudget een hoop mogelijk. De eerste stap naar een opleiding begint in ieder geval altijd met een gesprek met de employabilitybegeleider. Ook zul je je opleidingswensen tijdens een loopbaangesprek moeten vastleggen in een POP (persoonlijk ontwikkelplan)-gesprek. Het is ook goed om je te realiseren dat Defensie jou in staat moet stellen om jouw opleiding (na goedkeuring) in alle redelijkheid te volgen en dat je vrij kunt krijgen om opdrachten uit te voeren en/of om te studeren, maar dat je commandant deze ‘vrijstellingen’ altijd kan intrekken als er een zwaarwegend dienstbelang is.

 

 

Bonden en Defensie optimistisch over voortgang arbeidsvoorwaarden-gesprekken

Het laatste bericht over de arbeidsvoorwaardengesprekken is alweer even geleden. De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt te duren voor er resultaat is. Daarom laten de partijen nu weten dat de gesprekken in volle gang zijn en er vooruitgang wordt geboekt op weg naar een akkoord.

 

De onderhandelaars zijn zich ervan bewust dat veel medewerkers denken: ‘Er ligt, naast de reguliere arbeidsvoorwaardenruimte die Defensie jaarlijks krijgt, 500 miljoen euro op tafel, regel dat dit geld snel bij ons terechtkomt.’ Dit is alleen niet zo gemakkelijk. Er is inderdaad 500 miljoen euro beschikbaar. Het geld is niet alleen bedoeld voor achterstallig onderhoud aan de arbeidsvoorwaarden. Het is ook bestemd om ze te moderniseren en om een nieuw loongebouw voor militairen te bekostigen. Het oude dateert uit 1917 en is dringend aan herziening toe. Dat vraagt om fundamentele keuzes. Gebeurt dat nu niet goed, dan zorgt dat voor problemen in de toekomst.

 

Bij de vakbonden, maar ook binnen Defensie zijn de afgelopen weken alarmerende berichten binnengekomen

 

Het is bekend dat de situatie voor grote groepen medewerkers nijpend is. Bij de vakbonden, maar ook binnen Defensie zijn de afgelopen weken alarmerende berichten binnengekomen. Bijvoorbeeld van groepen militairen en burgerambtenaren die vanwege stijgende prijzen moeite hebben om maandelijks rond te komen. De urgentie om knopen door te hakken en tot resultaat te komen wordt door zowel de vakbonden als Defensie gevoeld. Maar voor een goed loongebouw in de toekomst is het nu nodig om goede doordachte keuzes te maken.

 

Kost tijd

Het gaat om keuzes die normaal gezien veel meer tijd in beslag nemen. Toch hebben de partijen besloten om de uitdaging aan te gaan om snel tot een resultaat te komen. Het doel is dat zo snel mogelijk een aanzienlijk deel van het beschikbare geld bij de medewerkers terechtkomt.

 

Complex rekenwerk

Er moeten nog ingrijpende besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld over het aantal treden per rang in een nieuw loongebouw. Ook op het gebied van toelagen staan de partijen voor belangrijke keuzes. Bij de verschillende opties komt tussentijds ook nog eens veel complex rekenwerk kijken. Het moet duidelijk zijn waar het geld bij welke maatregel precies terechtkomt.

 

Loonzakje

Alle genoemde keuzes zijn van invloed op het percentage van die 500 miljoen euro dat direct in het salaris komt. De keuzes zijn ook bepalend voor hervorming van het loongebouw, het toelagenstelsel en andere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan plaats- en tijdonafhankelijk werken.

 

Goede sfeer

De komende weken werken de partijen verder om tot een resultaat te komen. Positief is dat de gesprekken constructief en positief van aard zijn en in een goede sfeer verlopen. Dit sterkt de partijen in de overtuiging dat er een onderhandelaarsresultaat is te bereiken. De wens is dit zo snel mogelijk te bekrachtigen in het Sector Overleg Defensie en voor te leggen aan de achterban.