Nieuws

AC, ACOP en CMHF maken gezamenlijke CAO inzet bekend

 Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO inzet afgestemd en maken deze vandaag bekend. Reden daarvoor is de weigering van de werkgever om gevolg te geven aan de afspraken die met de defensiebonden over het onderhandelproces zijn gemaakt met betrekking tot transparantie rond zijn inzet en de extra financiële ruimte.

 

CAO-bijeenkomst

 

Vrijdag 10 mei 2019 om 10 uur ’s morgens komen voorzitters en onderhandelaars van de verschillende Defensiebonden op diverse locaties in het land uitleg geven over de stand van zaken m.b.t. het arbeidsvoorwaardenoverleg. Hier kunt u onder andere vernemen:

  • Waarom het vertrouwen in de werkgever is opgezegd;
  • Wat dit nu precies inhoudt;
  • Hoe het nu verder kan gaan.

Inzet Defensie onvoldoende? Oordeel zelf!

Op 16 april jl. gaven de bonden al aan dat de inzet van Defensie teleurstellend was. Volstrekt onvoldoende was om zicht te houden op het bereiken van een cao-resultaat. Een week later, in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD), hebben de bonden de staatssecretaris hierop aangesproken. Haar toezegging van afgelopen januari dat er meer (financiële) ruimte was bleek aan de onderhandelingstafel een loze kreet.

Veiligheidssectoren maken gehakt van plannen minister Koolmees

Op 15 mei, tijdens de parlementaire ‘gehaktdag’, maken de veiligheidssectoren – zoals politie, brandweer, defensie, douane – gehakt van de pensioenplannen van minister Koolmees. De plannen gaan letterlijk en figuurlijk door de gehaktmolen, waarna we er fatsoenlijke gehaktballen van maken.
Deze gehaktmolens zetten we neer rondom het Binnenhof zodat de politici onze gehaktballen kunnen proeven. Gehaktballen met verschillende pensioensmaken zoals: afschaffing RVU Boete, bevriezing AOW op 66 jaar en de mogelijkheid om pensioen te indexeren. Het wordt tijd dat dit kabinet nu eens echt een goede smaakbelevenis krijgt en de goede keuzes gaat maken.

Er zijn grenzen
18 maart tijdens de landelijke pensioenactie werd duidelijk dat duizenden politiemensen, militairen en burgermedewerkers van defensie, bereid zijn te strijden voor een goed pensioen. Maar ook dat zij hun eigen belangen meteen opzijzetten als het gaat om de veiligheid van burgers en collega’s. Politiemensen, militairen en burgermedewerkers van defensie, douane en brandweer zijn bevlogen en loyaal, wat lovenswaardig is maar tegelijkertijd ook een valkuil. Altijd maar doorgaan heeft invloed op je fysieke en mentale gestel. Het kabinet wil nu elk jaar dat we als mens ouder worden, ook de AOW-leeftijd met een jaar verhogen. Dit is onacceptabel en zeker voor mensen met zware beroepen.

Gehaktdag
15 mei is niet zomaar uitgekozen door de veiligheidssectoren. Dit is de dag waarop het kabinet verantwoording aflegt aan het parlement over zijn plannen en uitgaven. In de volksmond ook wel ‘gehaktdag’ genoemd.

Nog voor het zomerreces
De BBTV doet mee met deze actie. De veiligheidssectoren willen het kabinet dwingen om voor het zomerreces met een nieuw pensioenvoorstel te komen, waarin onze eisen opgenomen zijn. Zo niet, dan zullen in het najaar opnieuw acties volgen. Vervolgacties zullen via de websites van de VBM en BBTV bekend gesteld worden.

 

Schreeuw om openheid!

De bonden bij Defensie roepen jou op om de Staatssecretaris te vragen om duidelijkheid te geven. Want jij hebt recht op een antwoord op twee heel belangrijke vragen. En de Staatssecretaris vertikt het nu nog om daarop antwoord te geven.

De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jl. geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, nl.:
     1) Maak duidelijk welke (eerste) inzet Defensie op 16 april 2019 gedaan heeft om op die dag tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen;
     2) Maak concreet wat de door Defensie herhaaldelijk gedane toezegging inhoudt dat er daarbovenop extra ruimte is.

Wij, de vakbonden van defensiepersoneel, zijn van mening dat Defensie ons als vertegenwoordigers van het defensiepersoneel daar gewoon antwoord op had moeten geven.
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de openheid van het proces. Wij wilden en willen daaraan tegemoet komen, maar Defensie blokkeert dat door ons te houden aan de afspraak dat wij alleen naar buiten kunnen treden als alle partijen het daarmee eens zijn. Wij staan voor gemaakte afspraken. Ook al kost dat, zoals nu, veel moeite.

De opstelling van Defensie is veelzeggend over zowel het initiële bod, de zogenaamde extra ruimte en de door haar met de mond beleden openheid.
De overtreffende trap is echter dat Defensie weigert om haar medewerkers desgevraagd duidelijkheid te geven op de vraag wat zij voor hen over heeft. Hoe de leus “defensiepersoneel op 1” tot uitdrukking komt in de arbeidsvoorwaardeninzet van Defensie. Defensie heeft met haar medewerkers geen afspraak en wij hebben geen bezwaar tegen openheid.

Wij roepen dan ook iedereen op om via Twitter, Facebook, aanvraag- of verzoekenformulier, etc. Defensie te vragen om duidelijkheid te geven en de reactie of het ontbreken daarvan te communiceren.

Defensie kiest blijkbaar voor: doen alsof het allemaal goedkomt. Laat op een nette manier merken dat u niets heeft gezien of gehoord dat u het gevoel geeft, dat dit ook kunt geloven. Het is echter nog niet te laat.

Klik HIER voor een pdf met een voorbeeld rekest.

Kijk de komende tijd ook op www.actiebijdefensie.nl voor meer info.

Staatssecretaris geeft geen openheid, bonden zeggen vertrouwen op

Tijdens het overleg (SOD) van 23 april hebben de bonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook hebben wij de staatssecretaris gevraagd te vertellen wat de extra ruimte is die er volgens haar nog is om verder te praten. De staatssecretaris wilde aan beide verzoeken niet tegemoet komen. De bonden zagen daarop geen andere mogelijkheid meer dan de staatssecretaris te melden dat zij geen vertrouwen meer hebben.

Weer geen duidelijkheid
De werkgever heeft opnieuw aan de bonden gevraagd om, zonder duidelijkheid te geven over de financiële en beleidsmatige ruimte die er is, verder te gaan praten. Zoals door ons eerder gemeld vinden de bonden de inzet van de werkgever van 16 april jl. volstrekt onvoldoende om tot een goed resultaat te kunnen komen. Ook als er nog wat meer financiële ruimte zou zijn dan de werkgever in die inzet heeft gestopt.
Door het ontbreken van het vertrouwen in de ruimte die de staatssecretaris te bieden heeft, wilden de defensiebonden dat niet meer doen in de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen. Wij wilden vooraf duidelijkheid en garanties van de staatssecretaris. Toen we na lang aandringen die duidelijkheid niet kregen hield het voor de bonden op. Het overleg is daarmee door de bonden opgeschort, m.u.v. het overleg over de reorganisaties.

Inzet defensie stelt teleur
De bonden hebben eind februari de onderhandelingen hervat op basis van toezeggingen van de staatssecretaris dat er duidelijk meer financiële en beleidsmatige ruimte is om tot een serieus beter resultaat te komen dan het door onze leden afgewezen cao-resultaat. Dat zijn wat de bonden betreft loze woorden gebleken. Vanaf februari is ruim twee maanden met elkaar gesproken over datgene wat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Die gesprekken hebben geleid tot een inzet van de werkgever die op een klein aantal punten een heel klein beetje beter was dan het vorige resultaat en op een aantal punten zelfs slechter. Dat geldt in ieder geval voor het loonbod en de stappen die de staatssecretaris op het gebied van het loongebouw wilde zetten. En de pensioenregeling en compensatie waren niet beter dan datgene wat in de vorige onderhandelingen op tafel lag. Door het besluit van de staatssecretaris om openbaarmaking van haar inzet te blokkeren, kunnen we jullie hierover helaas niet uitgebreider informeren.

Conclusie
De bonden zijn van mening dat de inzet van de werkgever te slecht is om over verder te praten. De werkgever vindt zelf dat er een voldoende inzet gedaan is waarover verder gesproken kan worden, maar wil die inzet en extra ruimte die er is niet openbaar maken. Dat feit spreekt wat de bonden betreft voor zich. Het defensiepersoneel staat voor de werkgever niet op één!

Uitbetaling VUT/WUL compensatie in mei

Defensie gaat in de maand mei de ingehouden VUT–equivalente premie aan militairen terugbetalen. Ook betaalt Defensie alsnog een compensatie voor de gederfde WUL-compensatie. Dit gebeurt eveneens in mei. Over deze betalingen zal Defensie ook de wettelijke rente vergoeden. De terugbetalingen worden apart vermeld op de loonstrook. Je moet er rekening mee houden dat nagenoeg de helft van het uitgekeerde bedrag naar de belasting gaat. Dat komt omdat het zogenaamde 'bijzondere tarief inkomstenbelasting' vantoepassing is.

De achtergrond van deze betalingen vind je hier. Daar lees je ook voor welke terugbetaling jij in aanmerking komt.

Lees hier een (eerder) interview met Paul Eijkelenkamp in de Trivizier. Daarin vind je nog meer achtergrond info.

 

Inzet Defensie stelt teleur

Ook in de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zet Defensie het personeel niet op 1. 
Zoals wij eerder aangegeven hebben, zou in het overleg op 16 april alles op tafel liggen. Ook de inzet en ruimte die Defensie te bieden heeft. Ook moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Op 16 april hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de 4 grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) Defensie nauwelijks bewogen heeft ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020.

Wat zijn de gevolgen van een schorsing?

Stel je wordt verdacht van een bepaalde misdraging. Jij weet 100 % zeker dat je dat niet gedaan hebt. Toch kan het zijn dat je dan geschorst wordt. Hoe zit dat?

Update arbeidsvoorwaardenoverleg

Op 16 april is het eerstvolgende overleg tussen Defensie en de bonden over onze arbeidsvoorwaarden.