Zoeken

Veiligheidsonderzoek VGB soepeler

Als militair heb je een VGB nodig (Verklaring van Geen Bezwaar). Dat is een soort verklaring van goed gedrag. Voor het verkrijgen van een VGB voert de MIVD een veiligheidsonderzoek uit. Heb jij bijvoorbeeld een ‘strafblad’ of een relatie met een persoon uit een bepaald buitenland, dan kan dat betekenen dat je geen VGB krijgt, en dus je aanstelling bij Defensie kwijtraakt.

De BBTV, en ook de andere bonden, hebben veel kritiek gehad op de rigide handelswijze van MIVD en Defensie hierin. Had je bijvoorbeeld een paar maanden vrijwilligerswerk gedaan in Afrika, dan kon je het vaak al schudden. Had je een relatie met een man/vrouw uit sommige landen (waaronder een Navo-partnerland), dan kon het zijn dat dit je baan kostte.

Defensie heeft eerder al maatregelen genomen om een deel van het leed te verzachten. Per 1 maart 2018 gaat de MIVD een nieuwe ‘beleidsregel’ hanteren voor het veiligheidsonderzoek. Dat betekent dat per 1 maart de regels iets soepeler gehanteerd zullen worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Veroordeling

- Eerder was het zo dat jouw VGB werd ingetrokken bij een opgelegde straf van meer dan 40 uur taakstraf, 20 dagen vrijheidsbeneming of 1000 euro boete.

Volgens het nieuwe beleid wordt niet alleen gekeken naar de hoogte van de opgelegde straf, maar als er aanleiding toe is, ook naar de reden voor de straf of boete; de pleegdatum; de leeftijd ten tijde van het plegen; de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd; de kwetsbaarheid van de functie en of betrokkene daarna nog een keer met justitie of politie in aanraking is gekomen.

Verblijf in buitenland

Korter dan zes maanden

- Voortaan is een verblijf van minder dan zes maanden in het buitenland (zonder dat informatie kan worden ingewonnen bij een betreffende buitenlandse inlichtingendienst) in principe géén probleem voor het afgeven van een VGB. Dit geldt zowel voor de militair als voor zijn of haar partner. Voorheen was dit drie maanden. Door deze verlenging wordt beter rekening gehouden met buitenlandse stages/studie (doorgaans vier tot zes maanden).

Langer dan zes maanden

- Heb jij of heeft je partner langer dan zes maanden in het buitenland verbleven (en kan er geen informatie worden ingewonnen bij een inlichtingendienst), dan is het in een aantal omstandigheden toch mogelijk een VGB te krijgen.

Dit kan alléén in geval van:

- een plaatsing door de Nederlandse overheid

- werkzaamheden voor in Nederland gevestigde bedrijven of studie

- stage

- vrijwilligerswerk of werkzaamheden voor een internationale organisatie of betrouwbare niet-gouvernementele organisatie.

In de praktijk betekent dit dat de veiligheidsdiensten in deze situaties niet alleen kijken naar welke gegevens ontbreken, maar naar welke gegevens wél beschikbaar zijn. Daarbij gelden twee randvoorwaarden.

- Ten eerste moet er voldoende controleerbare informatie beschikbaar te zijn over de betreffende periode.

- Ten tweede moeten over ten minste de helft van de terugkijktermijn wel gegevens van de eigen of een partnerdienst beschikbaar zijn.

Schulden

- Ook als je schulden had kon je je VGB kwijtraken. Reden hiervoor is, dat je in zo’n geval chantabel kunt zijn. Voortaan wordt ook gekeken naar schuld in combinatie met inkomsten en de mogelijkheid om financiële problemen op te lossen. Dan hoeft er immers niet altijd een veiligheidsrisico te zijn.

Buitenlandse partner

Heb je een buitenlandse partner, en zijn er geen gegevens beschikbaar van hem/haar over een periode van vijf jaar voorafgaand aan het veiligheidsonderzoek? Dan kan je toch een VGB krijgen, maar alléén voor vertrouwensfuncties op C-niveau bij Defensie. Dat zijn uiteraard niet de meest spannende functies.

 

Beter informeren

De MIVD gaat militairen beter informeren en zaken beter uitleggen.

 

Rol commandant blijft

De commandant had al de mogelijkheid om zijn visie te geven bij de beoordeling van justitiële gegevens. Soms moest dat zelf. De rol van de commandant blijft hetzelfde.