Zoeken

Overeenstemming over onderhandelaars-resultaat arbeidsvoorwaarden

De vakbonden hebben vandaag, 20 augustus, overeenstemming bereikt over de uitwerking van de arbeidsvoorwaardelijke principe-afspraken, die kort voor het zomerverlof werden gemaakt.

 

Er ligt een resultaat met een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020. Daarmee kan een nieuw akkoord naadloos aansluiten bij het aflopen van het lopende akkoord (de huidige 'cao'). Het is aan de leden om de komende tijd hun opvatting hierover kenbaar te maken.

 

Het onderhandelaars-resultaat heeft naast een loonsverhoging, nog twee andere belangrijke thema’s.
Allereerst wordt in het resultaat een nieuw pensioenstelsel voor militairen gepresenteerd. Dit vervangt het oude, op eindloon gebaseerde stelsel door een op middelloon gebaseerd stelsel.
In de tweede plaats wordt in het resultaat een eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuw loongebouw, inclusief toelagestelsel.

Over de loonontwikkeling: Deze is deels structureel en deels éénmalig. Defensie en de bonden hebben ervoor gekozen om een deel van de structurele loonontwikkeling via een verhoging van de eindejaarsuitkering vorm te geven. Daardoor wordt een oud doel, namelijk het realiseren van een volwaardige 13e maand, binnen de duur van het contract eindelijk behaald. De incidentele uitkering bedraagt 600 euro en wordt nog dit jaar uitbetaald. De structurele loonontwikkeling bedraagt 5,833%.

(In 2018, 2019 en 2020 stijgt het loon hierdoor met royaal 7,5%.)

 

Het resultaat bevat daarnaast een verbetering van typisch militaire toelagen, namelijk voor onregelmatigheid, voor extra beslaglegging tijdens meerdaagse activiteiten en voor inzet tijdens vredes- en humanitaire operaties. Bovendien worden voor militairen in het begin van hun loopbaan de lonen extra verhoogd. Dit is om negatieve inkomenseffecten door het nieuwe pensioenstelsel ongedaan te maken.

Als de leden van de verschillende bonden instemmen met het resultaat ligt er een akkoord, waarin definitief afscheid wordt genomen van het eindloonstelsel. Door deze afspraak bouwen militairen over een groter deel van hun loon tegen een hoger percentage pensioen op. Bovendien worden nagenoeg alle toelagen, die dat nu nog niet zijn, pensioengevend.

Voor veel militairen betekent dat, ten opzichte van het huidige stelsel, een betere pensioenopbouw, maar niet voor iedereen. Binnen de fiscale grenzen die aan opbouw worden gesteld, bleek dat niet mogelijk.

De keerzijde van de medaille is dat een betere opbouw in principe ook een hogere premie betekent. En dus een negatief effect op het netto inkomen. In het onderhandelaars-resultaat zijn afspraken gemaakt over een verzachting van dit effect.

Tot slot bevat het resultaat nog de afspraak dat het Sociaal Beleidskader 2012 verlengd wordt.

 

Aan de totstandkoming van het resultaat is intensief gewerkt, waarbij vele mogelijke pensioenvarianten aan de orde zijn gekomen. De bezwaren tegen het eindloonstelsel worden door de gemaakte keuze voor een specifiek middelloonstelsel voor militairen grotendeels wegegenomen. De VBM en BBTV vinden het wel jammer dat er in dit resultaat geen grotere stappen gezet konden worden om het loongebouw te herzien.

Wij leggen het neutraal aan de leden voor.

 

Meer informatie in de eerstvolgende Trivizier (verschijningsdatum 31 augustus/1 september).