Zoeken

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

Het onderhandelingsresultaat van 20 augustus heeft NIET geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord. Op 4 oktober hebben de VBM en BBTV namens hun leden kenbaar gemaakt niet te kunnen instemmen met het arbeidsvoorwaardenresultaat. Ook alle andere bonden spraken hetzelfde standpunt uit. Daarmee was en is duidelijk dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is bereikt. Het resultaat is van tafel.


De VBM en BBTV hebben hun leden in een referendum gevraagd om een oordeel over het bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat. Het aantal leden dat tegen het resultaat is, is hoger dan het aantal voorstemmers. 
Van de uitgebrachte stemmen is in totaal ruim 47% tegen en ruim 44% voor het resultaat. Ruim 8% onthield zich van een oordeel.
Dit is inclusief burgerpersoneel en postactieven die lid zijn van de VBM. Kijk je naar alleen de actief dienende militairen, dan is een grote meerderheid tegen het resultaat.

Op 4 oktober was een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD). Daar hebben alle bonden de staatssecretaris van Defensie verteld, hoe hun achterban heeft geoordeeld over het bereikte resultaat. Ook hebben we verteld over de gehoorde opmerkingen en reacties tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten en ledenraadplegingen. Duidelijk is, dat de teleurstelling gigantisch is over het personeelsbeleid, de politieke en ambtelijke leiding, de tekorten, de incidenten en het ontbreken van echt perspectief. Ook is er grote ontevredenheid over hoe de ontstane verwachtingen (niet) zijn ingevuld. Daarbij is 'teleurstelling' nog zacht uitgedrukt. Ontevredenheid en wantrouwen voeren de boventoon. Zélfs bij veel medewerkers die wel voor het resultaat waren!

De staatssecretaris herkende veel van wat de bonden haar vertelden. Ook zij (of haar vertegenwoordigers) ontvingen tijdens de informatiebijeenkomsten, chatgesprekken, etc. dezelfde signalen. Toch had zij de hoop dat het defensiepersoneel de eerste verbeterstappen in het resultaat zou zien. 
De unanieme afwijzing is voor haar reden tot een 'herbezinning'. 
Dat 'herbezinnen' moet natuurlijk niet te lang duren. Daarom hebben de bonden en de staatssecretaris afgesproken, om uiterlijk 13 november weer om tafel te gaan. Eerder mag wat ons betreft ook.