Zoeken

Defensie laat ABP zijn gang gaan en respecteert gemaakte afspraken niet

Op 20 november is er Sectoroverleg Defensie (SOD) geweest tussen de bonden en de staatssecretaris van Defensie. De staatssecretaris heeft tijdens dit overleg laten weten, dat ze zich níet zal verzetten tegen de handelswijze van het ABP. Het ABP is de uitvoerder van de pensioenen bij Defensie. Het ABP zegt dat het de militaire pensioenregeling (een eindloonregeling) per 1 januari niet meer kan uitvoeren. In plaats daarvan komt een 'basis pensioenregeling'. Maar dat is een verslechtering. De bonden gaan hier niet mee akkoord en vinden dat Defensie hier ook niet mee akkoord moet gaan.

 

De staatssecretaris verschuilt zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over  de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao-afspraken te maken voor het defensiepersoneel.

Een week eerder, op 13 november, is er ook overleg geweest tussen de bonden en Defensie over dit onderwerp. We hebben toen gesproken over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Defensie gaf aan dat meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op de vraag of wij de eindloonregeling in 2019 samen gaan voortzetten totdat er een nieuwe regeling is overeengekomen. Het overleg is toen geschorst.

 

Op 20 november gaf de staatssecretaris aan dat zij zich niet zal verzetten tegen het aangekondigde ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling. Volgens haar leveren de gemaakte afspraken over de pensioenregeling en het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 een middelloonregeling voor militairen per 2 januari 2019 op. Zij was slechts bereid om gedurende een korte periode militairen om te compenseren voor verlies van pensioenaanspraken. Dit wil zij ook nog buiten de pensioenregeling doen. Daarmee wordt feitelijk een basismiddelloonregeling doorgevoerd.

 

Blanco cheque

Opnieuw eist de staatssecretaris een blanco cheque van het personeel bij de invoering van een middelloonregeling voor militairen.

Net als bij minister Hennis blijkt ook de staatssecretaris niet bereid om zich tegen de druk van het ABP, Financiën en Binnenlandse Zaken te verzetten. Het belang van het defensiepersoneel staat niet voorop. Alle mooie woorden dat het personeel op 1 staat ten spijt, blijkt dit nog steeds niet uit haar handelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De staatssecretaris neemt daarmee het signaal wat het defensiepersoneel op 4 oktober heeft afgegeven niet serieus.

 

Afspraken nakomen

Het is essentieel dat afspraken die wij samen met Defensie maken, nagekomen worden. Wij zijn van mening dat de staatssecretaris onze pensioenafspraken niet nakomt. Omdat daarmee ons 'nee' tegen onderhandelaarsresultaat niet gerespecteerd wordt, zijn wij van mening dat er geen sprake kan zijn van open en eerlijk overleg. Daarmee heeft de werkgever het voor ons onmogelijk gemaakt nieuwe cao-onderhandelingen te starten. Het overleg met defensie blijft daarom opgeschort.